2. Vizitatorii și clienții centrului comercial

  1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 
  • Date de identificare, de exemplu: nume și prenume, data nașterii 
  • Date de identificare speciale, respectiv codul numeric personal   
  • Date de contact, de exemplu: adresă de e-mail, număr de telefon 
  • Imaginea 
  • Date privind autovehiculul pentru care se acorda loc de parcare în parcarea centrului comercial, de exemplu: marca, tipul si numărul de înmatriculare 
  • Date privind accesul în parcarea centrului comercial, de exemplu: ora sosirii, ora plecării, durata șederii  
  • MAC-ul dispozitivului (mobil, laptop, tabletă) 
  • Date privind participarea la campanii promoționale și evenimente similare, de exemplu: premii câștigate 
  • Date financiare, de exemplu: numărul contului bancar 
  1. Utilizarea datelor cu caracter personal 
  1. Scopuri generale  

  În momentul în care vizitezi centrul comercial Braila Mall, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de către Operator, în principal pentru a putea să îți furnizăm serviciile oferite de Operator sau pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale. 

  No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
  1.  
  Supravegherea video prin intermediul sistemului CCTV instalat în incinta centrului comercial, în zona spațiilor comune, a căilor de acces, precum ș a ariilor de parcare  Interesul legitim de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor aflate în incinta centrului comercial  
  1.  
  Facilitarea accesului în spațiul de parcare al centrului comercial   Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial)  
  1.  
  Soluționarea cererilor de date și informații primite din partea autorităților și instituțiilor abilitate  Obligația legala  
  1.  
  Acordare acces la rețeaua gratuita de WiFi  Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 
  1.  
  Gestionarea sesizărilor/reclamațiilor depuse în incinta centrului comercial   Interesul nostru legitim de a rezolva sesizările/reclamațiile ce ne sunt adresate și de a păstra buna relație cu vizitatorii/clienții centrului comercial 
  1.  
  Gestionarea solicitărilor cu privire la obiectele pierdute, depuse în incinta centrului comercial   Executarea contractului cu privire la furnizarea serviciilor noastre (i.e., acordarea accesului la facilitățile și serviciile puse la dispoziție de centrul comercial) 
  1.  
  Efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă   Obligație legală  
  1.  
  Soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Operatorul sau Braila Mall este parte   Interesul legitim de a ne apăra drepturile în instanță/în fața oricărei autorități competente 
  1.  
  Arhivarea   Obligație legală 
  1.  
  Efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor Operatorului, precum și realizarea de audituri sau investigații ale Operatorului  Interesul nostru legitim de a gestiona riscurile și de a asigura respectarea procedurilor și proceselor Operatorului 

   

  1. Prelucrarea datelor în scop de marketing   

  În activitatea sa de promovare a Braila Mall, inclusiv prin intermediul Site-ului, Operatorul lucrează împreună cu următoarele entități parte ale Grupului NEPI Rockcastle: NE Property BV, NEPI Investment Management SRL și Marketing Advisers SRL. Astfel, din perspectiva modului în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing, entitățile din Grupul NEPI Rockcastle menționate anterior (numite în cele ce urmează împreună „Operatorii Asociați” și individual „Operatorul Asociat”) acționează în calitate de operatori asociați, conform art. 26 din GDPR. 

  În legătură cu activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing, beneficiați de toate drepturile prevăzute în secțiunea 6 – Drepturile persoanelor vizate. În virtutea acordului încheiat de Operatorii Asociați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, aceștia vor coopera și se vor asigura că vor respecta pe deplin drepturile dvs., indiferent de Operatorul Asociat căruia alegeți să i transmiteți solicitarea de exercitare a drepturilor. 

  No.  Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal   Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal  
  1.  
  Realizarea și utilizarea fotografiilor (care cuprind și imaginea ta) în scopul promovării centrului comercial   Consimțământul tău 
  1.  
  Organizarea de tombole, concursuri, evenimente sau campaniile de marketing desfășurate în centrul comercial, inclusiv înmânarea premiilor câștigate în cadrul acestora   Executarea contractului încheiat (i.e., în conformitate cu Regulamentul tombolei, concursului sau campaniei în cauză) 

   

  1. Perioada de stocare: 

  Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. 

  În funcție de contextul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, următoarele reguli pentru stabilirea perioadei de stocare vor fi aplicabile: 

  • Sistemul CCTV: În ceea ce priveste înregistrările video stocate de sistemul CCTV, acestea se păstrează, de regulă, pe o perioada de 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care extinderea perioadei de prelucrare a acestora este impusă de lege sau justificată de proceduri legale. 
  • Rețeaua WiFi: MAC-ul dispozitivului se stochează doar pe perioada în care utilizează rețeaua noastră de WiFi. 
  • Date prelucrate în scop de marketing: datele colectate în scop de marketing vor fi prelucrate până la momentul retragerii consimțământului. După momentul în care alegi să îți retragi consimțământul, datele tale vor fi stocate de către Operatorii Asociați, pentru o perioadă adițională de 3 ani, în interesul legitim al Operatorilor Asociați de a putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate (i.e., dar fără a fi folosite pentru transmiterea de materiale de marketing direct). 
  • Aplicația Retail Analysics: În cazul datelor prelucrate prin aplicabilă aplicației Retail Analytics, datele cu caracter personal sunt anonimizate în momentul colectării și nu sunt păstrate de către Operatorii Asociați. După anonimizare, informațiile și rapoartele statistice obținute se păstrează pentru o perioadă de 1 an. 
  1. Accesul terțelor părți: 

  Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale. 

  Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora: 

  • Furnizori de servicii de pază și securitate – Pentru asigurarea supravegherii video CCTV și a sistemului de control acces în spațiile de parcare, Operatorul colaborează cu societăți specializate și autorizate conform legii să desfășoare activități de pază și securitate. 
  • Alți furnizori de servicii – În ceea ce privește participarea la campanii și evenimente, precum și gestionarea sesizărilor, reclamațiilor și/sau cererilor cu privire la obiecte pierdute adresate personalului de la birourile de Info Desk din cadrul centrelor comerciale, Operatorul colaborează, de regula, cu societăți specializate de prestări servicii. 
  • Societăți din Grup 

  Având în vedere că atât Operatorul împreună cu ceilalți Operatori Asociați fac parte din grupul de societăți Nepi Rockcastle (”Grup”), datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pentru scopuri de gestionare consolidată a activităților grupului, pentru scop de audit și în orice altă situație în care legea impune sau permite o asemenea prelucrare, în cazul în care putem (Operatorul, Operatorii Asociați sau societățile destinatare din Grup) justifica un temei legitim în acest sens sau dacă obținem consimțământul tău în acest sens. Lista societăților din Grup o poți găsi la următoarea adresă: www.nepirockcaste.com 

  • Partenerii Braila Mall 

  Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate și în raport cu o serie de parteneri terți (”Parteneri”). Aceștia sunt Partenerii pe care Operatorii Asociați îi promovează în relația cu tine prin activități de marketing direct, și sunt reprezentați de regulă de chiriașii Braila Mall. Partenerii nu au acces la datele tale cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care Operatorul sau Operatorii Asociați au a obținut acordul tău prealabil în acest sens. Lista completă a Partenerilor se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici – https://braila-mall.ro/magazine/, https://braila-mall.ro/categorie_unitate/divertisment/ si https://braila-mall.ro/servicii/ 

  • Administratorul Proprietății Braila Mall 

  Vom impune contractual acestor entități precum și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

  De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale. 

  Ca regulă, Operatorul sau, după caz, Operatorii Asociați, nu vor transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, Operatorul, respectiv Operatorii Asociați, vor lua măsurile de protecție adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate.